wyszukiwanie zaawansowane
Monitoring, alarmy ul. Miła 6
tel/fax 81 743-64-22
Sieci komputerowe ul. Wesoła 1K
tel/fax 81 534-36-75
Strona główna1 » Regulamin
Producenci

Regulamin

 

Regulamin

 A.   Informacje ogólne
    Sklep internetowy, działający pod adresem www.led.com.pl zwany dalej  Sklepem, prowadzony jest przez firmę  LED bis Jerzy Prokop z siedzibą w Lublinie  przy ul. Wesołej 1K, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 55430G, posiadającą NIP PL 7131151186 oraz Regon 430725078, zwaną dalej Właścicielem sklepu.
    Dane Właściciela sklepu dostępne są również w zakładce  O Firmie.
B.   Rejestracja i sprzedaż
    W Sklepie mogą dokonywać zakupów jedynie podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  Sklep nie prowadzi sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej). Aby móc dokonać zakupów w naszym sklepie, należy utworzyć konto Kontrahenta. Po dokonaniu rejestracji, rejestrujący zwany dalej  Kontrahentem  zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony mailem zwrotnym. Dodatkowo każdy nowo założony profil Kontrahenta zostanie zweryfikowany w ciągu 24h w oparciu o rejestry CEDiG lub KRS. W wypadku stwierdzenia zarejestrowania konta na osobę indywidualną, bądź na fikcyjne dane, konto takie zostanie natychmiast usunięte z systemu.
C.   Obowiązek informacyjny i ochrona danych osobowych zgodne z RODO
    W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów Sklepu  jest firma LED bis Jerzy Prokop z siedzibą w Lublinie  przy ul. Wesołej 1K, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 55430G, posiadająca NIP PL 7131151186 oraz Regon 430725078, zwane dalej Przedsiębiorstwem.
    2. Przedsiębiorstwo przetwarza jedynie dane podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sklep Przedsiębiorstwa nie dopuszcza rejestracji danych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Formularz rejestracyjny Kontrahenta zawiera jedynie dane adresowe podmiotów gospodarczych na które składają się:
⦁            pełna nazwa podmiotu zgodna z z KRS lub ewidencją CEIDG
⦁            NIP podmiotu
⦁            adres działalności
⦁            telefon firmowy
⦁            mail firmowy

    3. Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w celach:
a.            świadczenia usługi prowadzenia konta Kontrahenta w Sklepie www.led.com.pl.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b.            sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c.            marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d.            rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwo – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e.            wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

    4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów, a po tym okresie do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
    5. Odbiorcami danych osobowych będą:
a.            podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Przedsiębiorstwa w celu obsługi Sklepu www.led.com.pl.
b.            podmioty świadczące usługi dostawy produktów
c.            zewnętrzne firmy windykacyjne w wypadku przekroczenia umówionego terminu płatności przez Kontrahenta

    6. Każdemu Kontrahentowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Kontrahent może zwrócić się do Przedsiębiorstwa z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 D.   Ceny
    Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w PLN netto lub brutto. O sposobie prezentacji cen decyduje Kontrahent. Ceny podane w Naszym Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
E.   Składanie zamówień
    Dostępne metody składania zamówień w sklepie:
⦁            poprzez Sklep zgodnie z procedurą składania zamówienia
⦁            pocztą elektroniczną na adres: led@led.com.pl lub sklep@led.com.pl
⦁            telefonicznie pod numerami: +48 81 743-64-22
⦁            osobiście w siedzibie Sklepu.

    Wysyłka za granicę możliwa jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu mailem lub telefonicznie. Koszt wysyłki takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie.
    ​Za pośrednictwem Sklepu, Kontrahenci mogą składać zamówienia dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowych i zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość, a także uzyskiwać informacje o towarach i usługach dostępnych w naszym sklepie. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności karty katalogowe, opisy, zdjęcia i inne informacje zawarte w Naszym Sklepie kierowane do Kontrahentów i potencjalnych odbiorców nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia w Naszym Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
    Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu następuje z chwilą udzielenia informacji przez Obsługę Sklepu o przyjęciu zamówienia i potwierdzeniu dostępności pełnych ilości zamawianych produktów. O ewentualnych rozbieżnościach Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany przed realizacją zamówienia. Kontrahentowi przysługuje w tym momencie prawo do modyfikacji bądź odstąpienia od umowy. ​Zamówienia są odbierane od nas raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
⦁            wysyłka kurierska ok. godz. 13:00

    Więcej na temat sposobów dostarczania towaru można przeczytać w zakładce „Wysyłka”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu.
F.   Sposoby płatności
    Dostępne sposoby płatności:
⦁            gotówka - przy odbiorze własnym towaru w siedzibie Sklepu,
⦁            przedpłata (przelew) - zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Właściciela Sklepu. Przelewu prosimy dokonać w oparciu o otrzymany uprzednio skan faktury pro forma, na przelewie podając jej nr – ułatwi to identyfikację zamówienia
⦁            przelew z odroczonym terminem płatności - dostępny tylko dla stałych i zweryfikowanych Kontrahentów (ustalany indywidualnie)
⦁            za pobraniem – płatne gotówką u kuriera lub listonosza w momencie odbioru przesyłki (tylko dla zweryfikowanych Kontrahentów). Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN.
G.   Gwarancja
    Oferowany przez Sklep towar standardowo jest objęty 12-to miesięczną  gwarancją liczoną od momentu otrzymania go przez Kontrahenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kontrahenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
    Gwarancja nie obejmuje:
⦁            uszkodzeń mechanicznych towarów
⦁            uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwego konserwowania
⦁            towarów posiadających naruszoną plombę gwarancyjną a także noszących ślady przeróbek, zmian lub napraw.
H.   Reklamacje
    Reklamacje dotyczące ewentualnych braków bądź niezgodności otrzymanego towaru należy składać telefonicznie, mailowo lub osobiście w ciągu 24h od otrzymania towaru.
    Towary, które zostały wysłane do Kontrahenta niezgodnie z dokumentem sprzedaży na skutek pomyłki magazynowej lub ich specyfikacja jest niezgodna z opisem na naszej stronie internetowej, mogą być odesłane na koszt  Sklepu tylko po wcześniejszym ustaleniu formy przesyłki. W pozostałych wypadkach Kontrahent dostarcza reklamowany produkt do siedziby Sklepu na koszt własny i na własne ryzyko - nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
    Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny wraz z dostarczonymi akcesoriami. Powinien on zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Do towaru należy dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny (jeśli był wydany).
    Podstawowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
    Reklamacje uznane za zasadne są odsyłane Kontrahentowi na koszt Sklepu.
    W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione, ze względu na brak objawów uzasadniających reklamację towar zostanie odesłany Kontrahentowi jego na koszt.
    Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty rozpatrzenia reklamacji Kontrahent nie odbierze produktu, Właściciel Sklepu ma prawo dokonać likwidacji produktu bez obowiązku zapłaty na rzecz Kontrahenta jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
    Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Właściciel Sklepu może:
⦁            dokonać naprawy wadliwego produktu
⦁            dokonać wymiany produktu na taki sam lub podobny o nie gorszych parametrach technicznych i czasie eksploatacji
⦁            dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od momentu ustalenia, że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w punktach 1 lub 2.
 
  O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Właściciel Sklepu.
    Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji jeśli z przyczyn od niego niezależnych zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
    W przypadku dokonywania naprawy towaru, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kontrahent nie mógł dysponować towarem.
    Termin gwarancji biegnie na nowo gdy towar został wymieniony na nowy wolny od wad.
 
Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • LED bis
  NIP: 713-115-11-86
 • E-mail:sklep@led.com.pl
 • Monitoring, alarmy ul. Miła 6tel 81 743-64-22
  led@led.com.pl

  Sieci komput. ul. Wesoła 1Ktel 81 534-36-75
  wesola@led.com.pl

 • Godziny działania sklepuPon - Pt: 8:00 - 16:00
  Sobota nieczynne